You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

اتاق فکر کمربند-راه

چین در قرن 21، خود را بسیار متحول کرده است و اکنون بزرگترین صادرکننده و دارنده بزرگترین ذخایر ارزی جهان است. دولت چین ابتکار کمربند جاده (Belt road initiative) را در سال 2013 اعلام کرد و برنامه‌ها و سیاست‌های ملموس‌تر در سال 2015 به اجرا درآورد.
ابتکار کمربند -جاده شکل جدیدی از هماهنگی و همکاری بین المللی و منطقهای را ایجاد میکند و طیف سیعی از فرصتها را می تواند فراهم کند. كشور ايران با برخورداري از ذخاير عظيم انرژي و به دليل موقعيت بالقوه استراتژيك خود ميتواند به عنوان نقطه اتصال چين و كشورهاي غرب آسيا و اروپا، نقش برجسته اي در ابتکار کمربند جاده ايفا نمايد و در صورت بهرهبرداري صحيح و با درنظر گرفتن جميع جوانب، امكان جذب سرمايه گذاري و ارتقاء جايگاه اقتصادي كشور در سطوح منطقهاي و بينالمللي ميسر خواهد شد.
کشورهای مشارکت کننده در این ابتکار، استراتژی و فرآیندها و رویه های متناسب را ایجاد کرده و توانسته اند به فرآیند و چارچوب مشخصی برای انتخاب پروژه های مناسب برای کمربند-جاده برسند. وجود چنین سازوکاری در ایران بسیار حیاتی است. باید استراتژی خود را در قبال طرح کمربند-جاده مشخص نموده و بداینم در مورد این پروژه چه کاری می خواهیم و می توانیم انجام دهیم و برنامه ریزی سرمایه گذاری را تدوین نماییم و بعد از آن به سراغ فرآیندهای بررسی و انتخاب پروژه ها و میزان سرمایه گذاری و ... برویم.
هدف اصلی اتاق فکر ایجاد پلتفرم و زیرساختی برای تعیین استراتژی و برنامه ریزی سرمایه گذاری در مورد ابتکار کمربنده جاده است.
سایر اهداف عبارتند:
• بهره گیری از ظرفیت کارشناسی متکثر در سازمان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و هم چنین بخش خصوصی برای ارائه راهکارهای یکپارچه و کاربردی در زمینه ابتکار کمربند جاده
• بررسی راهکارها جهت بهره برداری حداکثری از ابتکار کمربند جاده از طریق تبادل نظر و هم افزایی بخش خصوصی و دولتی
• آموزش و بروزسانی دانش نیروهای کارشناسی در سازمان ها و نهادهای مرتبط با پروژه های سرمایه گذاری ابتکار کمربنده جاده
• تقویت همگرایی بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر حاکمیتی درباره مسائل و پروژه های کمربند جاده
• تقویت دیپلماسی اقتصادی-تجاری از طریق ایفای نقش موثر بخش خصوصی و دولتی
• طراحی استراتژی و سیاست‌های بهینه مرتبط با شاهراه‌های بین‌الملی
• توانمندسازی بخش خصوصی ایران در شناخت و بهره برداری از فرصت های کمربند جاده
• ایجاد پلتفرمی برای توسعه استراتژی و برنامه همکاری با سایر کشورها