You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

اتاق فکر کمربند –راه در سال 1400با هدف ایجاد پلتفرم و زیرساختی برای توسعه استراتژی و برنامه ریزی سرمایه گذاری در مورد این ابتکار شکل گرفت.
ابتکار کمربند -راه (Belt road initiative) توسط چین در سال 2013 اعلام شد اما برنامه‌ها و سیاست‌های ملموس‌تر را در سال 2015 به اجرا درآورد. ابتکار کمربند –راه شکل جدیدی از هماهنگی و همکاری بین المللی و منطقه ای را ایجاد می کند و طیف سیعی از فرصت ها را می تواند فراهم کند.
کشورهای مشارکت کننده در این ابتکار، استراتژی و فرآیندها و رویه های متناسب را ایجاد کرده و توانسته اند به فرآیند و چارچوب مشخصی برای انتخاب پروژه های مناسب برای کمربند-راه برسند. وجود چنین سازوکاری در ایران بسیار حیاتی است. باید استراتژی خود را در قبال طرح کمربند-جاده مشخص نموده و بداینم در مورد این پروژه چه کاری می خواهیم و می توانیم انجام دهیم و برنامه ریزی سرمایه گذاری را تدوین نماییم و بعد از آن به سراغ فرآیندهای بررسی و انتخاب پروژه ها و میزان سرمایه گذاری و ... برویم.
كشور ايران با برخورداري از ذخاير عظيم انرژي و به دليل موقعيت بالقوه استراتژيك خود مي تواند نقش برجسته اي در ابتکار کمربند راه ايفا نمايد و در صورت بهره برداري صحيح و هوشمندانه، امكان جذب سرمايه گذاري و ارتقاء جايگاه اقتصادي كشور در سطوح منطقه اي و بين المللي ميسر خواهد شد.
سایر اهداف عبارتند:
• بهره گیری از ظرفیت کارشناسی متکثر در سازمان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و هم چنین بخش خصوصی برای ارائه راهکارهای یکپارچه و کاربردی در زمینه ابتکار کمربند جاده
• بررسی راهکارها جهت بهره برداری حداکثری از ابتکار کمربند جاده از طریق تبادل نظر و هم افزایی بخش خصوصی و دولتی
• آموزش و بروزسانی دانش نیروهای کارشناسی در سازمان ها و نهادهای مرتبط با پروژه های سرمایه گذاری ابتکار کمربنده جاده
• تقویت همگرایی بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر حاکمیتی درباره مسائل و پروژه های کمربند جاده
• تقویت دیپلماسی اقتصادی-تجاری از طریق ایفای نقش موثر بخش خصوصی و دولتی
• طراحی استراتژی و سیاست‌های بهینه مرتبط با شاهراه‌های بین‌الملی
• توانمندسازی بخش خصوصی ایران در شناخت و بهره برداری از فرصت های کمربند جاده
• ایجاد پلتفرمی برای توسعه استراتژی و برنامه همکاری با سایر کشورها